پروسی داک کلیه فایل های موجود در سایت را ضمانت می کند. در صورت هرگونه مغایرت متن توضیحات با فایل اصلی، پول پرداختی بهمراه غرامت مالی بازپرداخت خواهد شد.