۱۱۰۰۰۰ تومان

آموزش عمومی GMP

آموزش عمومی GMP – ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن کافی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ داروی تولید شده ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺿﻤﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل، بیماران را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دارو از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ، ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ. در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ، ﻣﺴئول دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ آن ﺷﺮﮐﺖ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآورده ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
جزوه آموزش عمومی GMP با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه و بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این مقوله مهم می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه داروسازی با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه  آموزش عمومی GMP به شرح زیر است:

 • تعاریف: بچ، بچ ریکورد، محصول بینابینی، محصول بالک
 • ایرلاک یا قفل هوا
 • برچسب زنی یا لیبل گذاری
 • اتاق تمیز
 • آلودگی متقابل
 • سیستم کیفیت دارویی (تضمین کیفیت)
 • عملیات خوب ساخت (GMP)
 • اصول اساسی GMP
 • پرسنل/کارکنان
 • بهداشت پرسنل
 • ساختمان و دستگاه ها
 • جریان (فلو) حرکت پرسنل
 • مستندات و مستند کردن
 • تولید
 • کنترل کیفیت
 • فعالیت های برون سپاری شده یا قراردادی
 • شکایت و جمع آوری محصول
 • خود بازرسی
 • مراجع