۸۵۰۰۰ تومان

آموزش عمومی GMP

آموزش عمومی GMP – ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن کافی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ داروی تولید شده ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺿﻤﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل، بیماران را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دارو از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ، ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ. در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ، ﻣﺴئول دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ آن ﺷﺮﮐﺖ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآورده ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
فایل پیش رو با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه و بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این مقوله مهم می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه داروسازی با سایر مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی این فایل به شرح زیر است:

 • تعاریف: بچ، بچ ریکورد، محصول بینابینی، محصول بالک
 • ایرلاک یا قفل هوا
 • برچسب زنی یا لیبل گذاری
 • اتاق تمیز
 • آلودگی متقابل
 • سیستم کیفیت دارویی (تضمین کیفیت)
 • عملیات خوب ساخت (GMP)
 • اصول اساسی GMP
 • پرسنل/کارکنان
 • بهداشت پرسنل
 • ساختمان و دستگاه ها
 • جریان (فلو) حرکت پرسنل
 • مستندات و مستند کردن
 • تولید
 • کنترل کیفیت
 • فعالیت های برون سپاری شده یا قراردادی
 • شکایت و جمع آوری محصول
 • خود بازرسی
 • مراجع