۴۴۰۰۰ تومان

اصول تهویه مکانیکی و کار با دستگاه ونتیلاتور

ضرورت و اهمیت آشنایی با اصول تهویه مکانیکی و کار با دستگاه ونتیلاتور با توجه به وجود بیماران نیازمند به مراقبتهای ویژه و حمایت تنفسی در بخش اورژانس، ICU و حتی بسیاری از بخشهای داخلی و جراحی با توجه به کمبود تختهای بخشهای ویژه در کشور امری بدیهی می باشد. در بسیاری از موارد دانش و مهارت کم پزشکان و پرستاران در این زمینه باعث بروز آسیبهای جبران ناپذیری به بیماران نیازمند به تهویه مکانیکی می گردد.
فایل مذکور با بیش از ۲۵ صفحه در قالب PDF بصورت منظم و تایپ شده توسط یکی از سوپروایزرهای مجرب تهیه شده است. کاربرام محترم می توانند با مراجعه به گروه پزشکی و پرستاری با سایرات مقالات آموزشی آشنا شوند.

سرفصل های اصلی این فایل به شرح زیر است:

 • تاریخچه تهویه مکانیکی
 • تعاریف و اصطلاحات مربوط به تهویه مکانیکی
 • اندیکاسیون های تهویه مکانیکی
 • انواع دستگاه ونتیلاتور
 • مکانیزم انجام تهویه(دم و بازدم)
 • دو اصل بسیار مهم در تهویه مکانیکی
 • انواع مدهای تهویه مکانیکی(حجمی، فشاری، مدهای جدید و پیشرفته)
 • آشنایی با قسمت های مختلف دستگاه ونتیلاتور و نحوه راه اندازی آن
 • تنظیمات اولیه دستگاه ونتیلاتور در بیماران مختلف بر اساس شرایط بالینی
 • آلارم های شایع دستگاه ونتیلاتور و نحوه مدیریت آنها
 • منابع
 • کلید واژگان
 • خودآزمایی