۶۴۰۰۰ تومان

انواع بیوراکتورها در تصفیه فاضلاب

انواع بیوراکتورها در تصفیه فاضلاب – بیوراکتور یا راکتور زیستی گونه ای از راکتور های شیمیایی هستند که در آن واکنش های زیستی شبیه سازی می شوند. بیوراکتور قسمت اصلی هر فرایند بیوشیمیایی است، به گونه ای که قارچ های میکروبی، سیستم های سلول های گیاهی یا پستانداران برای پایه گذاری اقتصادی دامنه وسیعی از محصولات بیولوژیکی مفید به خدمت گرفته شده اند. عملکرد یک بیوراکتوری که به طور صحیح طراحی شده، برای فراهم آوردن یک محیط کنترل شده به منظور رسیدن به رشد بهینه و یا تشکیل محصول در یک سیستم بیوراکتور، به کار برده می شود.
بیوراکتورها در تصفیه فاضلاب به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- فرایندهای هوازی که در حضور اکسیژن محلول صورت می گیرد. مانند: بیوراکتور لجن فعال، لجن فعال با هوادهی گسترده، فعال ساز بیولوژیکی غشایی (MBR)، فعال ساز دسته ای متوالی (SBR) و اتصال بیولوژیکی گردان (RBC)
۲-فرایندهای بیهوازی که فرآیندهای تصفیه فاضلاب در آن‌ ها در غیاب اکسیژن محلول، توسط میکروارگانیسم‌های بی هوازی صورت می‌پذیرد. مانند: بیوراکتور UASB، FBR و ASBR ،UAFB.
جزوه انواع بیوراکتورها در تصفیه فاضلاب که توسط یکی از متخصصین حوزه آب و فاضلاب تهیه شده است با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت تشریحی و مفصل به این مقوله می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه مهندسی آب و فاضلاب با سایر کتب، جزوات، مقالات و پروژه های علمی این حوزه آشنا شوند.

برخی از سرفصل های اصلی جزوه انواع بیوراکتورها در تصفیه فاضلاب به شرح زیر است:

 • بیوراکتورهای تصفیه فاضلاب
 • بیوراکتور لجن فعال متعارف
 • بیوراکتور لجن فعال با هوادهی گسترده
 • فرآیند CAPTOR
 • راکتورهای SBR
 • بیوراکتور RBC
 • بیوراکتورهای غشایی (MBR)
 • اجزا تشکیل دهنده بیوراکتورهای غشایی
 • شمای عمومی سیستم تصفیه فاضلاب به روش غشای MBR
 • بستر غوطه ور بیولوژیکی
 • صافی چکنده
 • بیوراکتور بی هوازی ABR
 • کاربرد بیوراکتور ABR
 • بیوراکتور UASB
 • معایب راکتورهای UASB
 • بیوراکتور FBR
 • بیوراکتور تصفیه بیهوازی با رشد چسبیده (UAFB)
 • و…