۶۴۰۰۰ تومان

جزوه انواع پمپ ها (بهره برداری،تعمیرات و عیب یابی)

جزوه انواع پمپ ها – قدیمی ترین دستگاه هایی که از گذشته های دور تاکنون در جهت رفع نیازهای انسان ها مـورد اسـتفاده قـرار گرفته است پمپها هستند که از چندین هزار سال پیش تاکنون از انواع کوچک تا بـزرگ و سـاده تـا پیشـرفته آن ابتدا در امر کشاورزی و انتقال آب از اعماق زمین به سطح آن و سپس با پیشرفت علم و صـنعت و تکنولـوژی در همه عرصه های صنعتی جایگاه خود را پیدا کرده است بگونه ایی که حتی در یک ماشـین معمـولی از چنـدین نوع آن برای موارد متعدد از قبیل پمپ آب، پمپ روغن، پمپ بنزین، پمپ شیشه شـور و . . اسـتفاده شـده و میتوان ادعا نمود صنعت منهای پمپ صفر است و نمی تواند وجود داشته باشد.
جزوه جزوه انواع پمپ ها که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است (با بیش از ۲۵۰ صفحه در قالب PDF و به صورت تایپ شده و منظم می باشد) دارای فصلهای متعددی است که در آن مباحثی از مکانیک سیالات در پمـپ هـا تـا شـناخت انـواع و اصول کار انواع پمپ ها و شرح قطعات مورد اسـتفاده و روشهـای اصـولی راه انـدازی و از سـرویس خـارج کردن و نگهداری و مسائل تعمیراتی آنها آورده شده است .
لازم بـه توضـیح اسـت کـه کلیـه مطالـب مطروحـه از کتـب معتبر مربـوط بـه پمـپ هـا و جـزوات API و Manualهای پمپهای موجود در پالایشگاه و جزوات موجود در اداره اموزش و همچنین تجربیات شخصـی و مواردی که در کلاسهای آموزشی پمپها در طی سالهای اخیر مطرح شده اسـتخراج گردیـده اسـت. کاربران محترم جهت اطلاع از سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی مکانیک و تاسیسات مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه انواع پمپ ها به شرح زیر است:

  • تعریف پمپ و انواع انرژی
  • طبقه بندی پمپ ها
  • اصول و قوانین حاکم بر جریان سیالات
  • کاویتاسیون
  • بهترین شرایط کارایی پمپ ها
  • ضربه قوچ
  • جریان های گردآبی
  • مینیم فلوی پمپ ها
  • اصول نصب پمپ ها
  • پمپ های جابجایی مثبت
  • پمپ های رفت و برگشتی
  • پمپ های دوار
  • پمپ های جنبشی
  • اصول کار و طبقه بندی پمپ های گریز از مرکز
  • طبقه بندی پمپ ها بر اساس نوع کاربرد
  • نیروهای هیدرولیکی روی پروانه ها و روش های خنثی کردن آنها
  • اجزا و قطعات مهم پمپ های گریز از مرکز
  • یاتاقان های لغزشی
  • یاتاقان های غلتکی
  • پکینگ ها
  • روغنکاری
  • تعمیرات پمپ های کریز از مرکز
  • تنظیمات یاتاقان های لغزشی
  • تراست برینگ ها
  • تولرانس ها و انطباقات دربال برینگ ها
  • مواد ساختمانی پمپ های کریز از مرکز
  • عیب های روتین پمپ های گریز از مرکز و روش های عیب یانی