۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس آیین دادرسی مدنی ۲

جزوه درس آیین دادرسی مدنی ۲ – مقصود از دعوا این است که بدانیم در علم حقوق آیین دادرسی مدنی این لفظ به چه معناست. حقوق دانان تلاش کرده اند تعریفی از دعوا ارائه نمایند که شامل هر دو معنای لغوی گردد. در این راستا اینگونه بیان داشته اند: دعوی عبارت است از عملی که برای تثبت حقی صورت گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز قرار گرفته است. اساتید دیگری بیان کرده اند که دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای حق همیشه به وسیله عملی حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوی نام دارد. در جایی دیگر بیان شده است دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود.
برخی از اساتید علم حقوق دعوا را در معانی دیگری بکار برده اند مانند: الف- دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع و یا انکار شده در مراجعه به صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن و نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه. ب- منازعه و اختلافی که در مراجع قضایی مطرح شده و تحت رسیدگی است. ج- دعوی عبارتست از اخبار به حقی به نفع خود و زیان دیگری که نتیجه آن رد عملی است که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر، نزد مقام صالح قصد کند.
جزوه پیش رو که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۷۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس آیین دادرسی مدنی ۲ به شرح زیر است:

 • شناخت دعوا
 • تمیز مفهوم دعوا از اقامه دعوا
 • تقسیم بندی دعوا و انواع آن
 • بررسی دعاوی خاص
 • دعوای راجع به اسناد
 • هزینه های دادرسی و محاسبه حق الوکاله
 • انواع دعاوی تصرف راجع به اموال غیر منقول
 • انواع دعوا
 • شرایط دعوای تصرف
 • شرایط غیر موثر در دعوای تصرف
 • احکام دعاوی راجع به تصرف
 • طرح دعوا و جریان آن
 • آثار قرارداد وکالت در دعاوی
 • مهلت های مرتبط به دعاوی خاص
 • شیوه طرح دعوا: تقدیم دادخواست
 • وظایف دفتر دادگاه
 • جریان دعوا و انواع ابلاغ
 • موارد ابلاغ خاص
 • رسیدگی به دعوا
 • حقوق و تکالیف طرفین دعوی و دادگاه در جلسه دادرسی
 • ختم دعوا
 • مفهوم رای
 • حق اعتراض به رای
 • تشریفات واخواهی
 • آثار و احکام تجدید نظر خواهی
 • تشریفات فرجام خواهی
 • اعاده دادرسی
 • اعتراض شخص ثالث
 • و…