۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس آیین دادرسی مدنی۱

جزوه درس آیین دادرسی مدنی۱ – اولین قانونی که تحت عنوان «قانون آیین دادرسی مدنی» تهیـه گردیـد، در سـال ۱۳۱۶ هجری شمسی تقدیم مجلس شد و در ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ به تصویب رسید ایـن قانون بارها مورد اصلاح قرار گرفت. مهمتـرین قـوانینی کـه قـوانین مزبـور را اصـلاح نمودند عبارتند از: لایحه قانونی آیین دادرسی مدنی دی ماه ۱۳۳۱ و مصوبات کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا مصوب ۱۳۳۴؛ لایحه اصلاح ق.آ.د .م شامل ۱۳۶ ماده مصوب ۱۳۳۷؛ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶.
آخرین تحول عمده قانونگذاری در رابطه با آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ و پس از تشکیل دادگاههای عمومی صورت پذیرفت. در این سال «قانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی» به تصویب مجلس شورای اسـلامی رسـید که پس از تایید شورای نگهبان در روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۷۰ مورخ ۱۱ /۲/ ۷۹ منتشر گردید. در این قانون برای نخستین بار آیین دادرسی مدنی در ماده یک آن تعریف شـد که بنابرآن: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسـیدگی به امور حسبی و کلیه دعـاوی مـدنی و بازرگـانی در دادگـاه هـای عمـومی، انقـلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود».
جزوه درس آیین دادرسی مدنی۱ که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۹۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس آیین دادرسی مدنی۱ به شرح زیر است:

 • شناخت آیین دادرسی مدنی
 • تفاوت آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری
 • تشکیلات دادگستری و مراجع قضایی ایران
 • مراجع شبه قضایی
 • مراجع قضایی دادگستری
 • قواعد صلاحیت
 • قواعد صلاحیت ذاتی
 • قواعد صلاحیت نسبی
 • قواعد صلاحیت محلی
 • تراضی برای انحراف از صلاحیت نسبی
 • و…