۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس بیوشیمی پزشکی

جزوه درس بیوشیمی پزشکی – دانش بیوشیمی به عنوان علمی مادر در حوزه های علوم پایه زیستی و پزشکی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. بیوشیمی علمی است که به مطلعه واکنش ها و سازوکارهای زیستی از دیدگاه شیمیایی می پردازد. بیوشیمی با ساختار و عملکرد اجزا سلولی مانند پروتئین ها، کربوهیدرات ها، لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک و انواع دیگری از ملوکول های زیستی سر و کار دارد.
تمامی موجودات از ترکیبات شیمیایی ساخته شده اند و وظیفه بیوشیمیست ها این است که ساختار این مواد و نقش آنها را در حیات موجودات زنده بررسی و شناسایی می کنند. شیمی سلول وابسته به واکنش هایی است که بین مولکول ها و یون ها برقرار می شود. این ترکیبات می توانند غیر آلی مثل آب و یون های فلزی و یا آلی مانند اسیدهای آمینه در سنتز پروتئین ها باشند. یکی از مهم ترین نقش های علم بیوشیمی در رشته پزشکی است که این جزوه به آن می پردازد.
جزوه پیش رو در قالب PDF بصورت تایپ شده و منظم با ۱۵۰ صفحه توسط یکی از اساتید مجرب این حوزه مطابق با سر فصل های آموزشی تهیه شده است. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه پزشکی و پرستاری با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه درس بیوشیمی پزشکی به شرح زیر است:

 • فصل اول: سلول
 • فصل دوم: آب، الکترولیت ها و اختلالات اسید و باز
 • فصل سوم: ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین
 • فصل چهارم: آنزیم
 • فصل پنجم: ساختمان کربوهیدرات
 • فصل ششم: ساختمان لیپید
 • فصل هفتم: ساختمان نوکلئیک اسیدها
 • فصل هشتم: غشا زیستی
 • فصل نهم: بیوانرژتیک
 • فصل دهم: متابولیسم کربوهیدرات ها
 • فصل یازدهم: متابولیسم لیپیدها
 • فصل دوازدهم: متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار
 • فصل سیزدهم: همانند سازی DNA
 • فصل چهاردهم: رونویسی و بیان ژن
 • فصل پانزدهم: بیوسنتز پروتئین
 • فصل شانزدهم: هورمون
 • فصل هفدهم: ویتامین