۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس حقوق بین الملل عمومی۲

جزوه درس حقوق بین الملل عمومی۲ – از دیــد حقــوق بــین الملــل، تنهــا اعــضای جامعــه بــین المللــی موجودیت هــایی هــستند کــه هــدف مــستقیم قواعــد و اصــول ایــن حقــوق قــرار مــی گیرنــد. بنــابراین، اعــضای چنــین جامعه ای در عین حال تابعان یا اشخاص حقوق بین الملل نیز هستند.
براسـاس نظـر دیـوان بـین المللـی دادگـستری، تـابع یـا شـخص حقـوق بـین الملـل بـودن، بــه معنــی برخــوردار شــدن از شخــصیت بــین المللــی و آن مــشروط بــه داشــتن دو صــلاحیت اســـت: یکـــی صـــلاحیت دارا بـــودن حقـــوق و وظـــایف بـــین المللـــی، و دیگـــری صـــلاحیت اســتیفای ایــن حقــوق و ایفــای آن وظــایف از طریــق صــدور اعلامیــه بــین المللــی. در مقابــل، در صــورت عــدم رعایــت ایــن حقــوق و وظــایف، امکــان مجــازات مــستقیم بــه موجــب حقــوق بین الملل، به این صور مثبته اضافه می شود.
جزوه درس حقوق بین الملل عمومی۲ که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۶۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس حقوق بین الملل عمومی۲ به شرح زیر است:

 • ملاحظات کلی و طرح موضوع
 • کشور و عناصر تشکیل دهنده آن
 • عناصر تشکیل دهنده کشور از دیدگاه حقوق بین الملل
 • جمعیت یا عنصر انسانی
 • سرزمین یا عنصر ارضی
 • مفهوم مرز و انواع آن
 • قدرت سیاسی یا قدرت حکومت
 • شناسی کشور و حکومت
 • جانشینی بر اموال
 • حقوق عمومی
 • وضعیت خاص تابعیت اشخاص حقیقی
 • حقوق مکتسبه
 • مسئولیت بین المللی
 • شرایط اجرای حمایت دیپلماتیک
 • حمایت از اشخاص بی تابعیت و پناهنده
 • انصراف از حمایت دیپلماتیک
 • حمایت شغلی سازمان های بین المللی
 • جانشینی کشورها بر معاهدات
 • عضویت در سازمان های بین المللی
 • طبقه بندی سازمان های بین المللی
 • افراد در حقوق بین الملل
 • مسئولیت کیفری افراد در حقوق بین الملل
 • مفهوم جرم بین الملل و انواع آن
 • اصول اساسی حاکم بر روابط بین الملل
 • برابری مطلق کشورها
 • اصل منع توسل به زور
 • حل و فصل یا فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
 • روش های غیر حقوقی یا دیپلماتیک
 • روش های سازمان های بین المللی
 • داوری بین المللی
 • مقایسه داوری بین المللی با دادگستری بین المللی
 • حقوق قابل اجرا در داوری
 • صلاحیت ترافعی دیوان
 • حقوق دریاها
 • کنفرانس های تدوین حقوق دریاها
 • و…