۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس حقوق تجارت۲

جزوه درس حقوق تجارت۲ – امــروزه بخــش عظیمــی از فعالیــت هــای اقتــصادی و بازرگــانی را شــرکت هــای تجــاری بــر عهــده دارنــد. اشــخاص بــه دلیــل مزایــای فراوانــی کــه شــرکتهای تجــاری دارنــد تــرجیح می دهند در قالب این شرکتها به فعالیت تجاری بپردازند. از مهمترین مزایای تشکیل شرکتهای تجاری می توان به فراهم نمودن سرمایه بیشتر، تجمع تخصصهای گوناگون و محدودیت مسئولیت اشاره کرد. بــه دلیــل مزایــایی کــه تــشکیل شــرکت تجــاری و فعالیــت در قالــب آن دارد امــروزه دولتهــا نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکتهای تجاری انجام می دهند.
مهمتــرین قــانون راجــع بــه شــرکتهای تجــاری قــانون تجــارت مــصوب ١٣١١ اســت کــه اســاس حقــوق تجــارت ایــران را تــشکیل مــی دهــد و بــاب ســوم ایــن قــانون از مــاده ٢٠ تــا ٢٢٢ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد. در ســال ١٣۴٧ لایحــه قــانونی اصــلاح قــسمتی از قــانون تجــارت بــه تــصویب رســید کــه مواد آن جایگزین ماده ٢١ تا ٩٣ قانون تجارت گردید. از دیگــر مقــررات مربــوط بــه شــرکتهای تجــاری قــانون ثبــت شرکتهاســت کــه در ســال ١٣١٠ به تصویب رسیده است و برخی از مواد آن در سال ١٣۶٢ اصلاح گردید.
جزوه درس حقوق تجارت۲ که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۵۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس حقوق تجارت۲ به شرح زیر است:

 • اهمیت شرکت های تجاری
 • انواع شرکت های تجاری
 • عناصر تشکیل دهنده شرکت
 • تفاوت شرکت تجاری با مالکیت مشاع
 • ماهیت حقوقی شرکت
 • ادغام و تجزیه شرکت های تجاری
 • اسم شرکت، دارایی شرکت، اهلیت شرکت و اقامتگاه شرکت
 • تابعیت شرکت
 • اقسام شرکت سهامی و تشریح هر کدام
 • پذیره نویسی و مقررات جزایی در پذیره نویسی
 • مجمع عمومی موسس
 • اوراق بهادار در شرکت سهامی
 • انواع سهام و قابل انتقال بودن سهم
 • حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
 • اوراق قرضه
 • اداره شرکت سهامی
 • کنترل شرکت (بازرس)
 • حساب های شرکت
 • تبدیل شرکت سهامی
 • انحلال شرکت
 • همه چیز در مورد شرکت با مسئولیت محدود
 • همه چیز در مورد شرکت تضامنی
 • همه چیز در مورد شرکت نسبی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت تعاونی
 • و…