۷۵۰۰۰ تومان

جزوه درس خواص فیزیکی مواد ۲ (متالوژی فیزیکی ۲)

جزوه درس خواص فیزیکی مواد ۲ (استحاله فازها و دیاگرام های تعادلی) – تمامی خواص فلزات (فیزیکـی و مکـافیکی) بـستگی بـه micro structure دارد و اکثر تغییر و تحولات در این زیر ساختارها به وسیله نفوذ و حرکـت اتـم هـا انجام می شود. در بعـضی از واکنـش ها (اسـتحاله هـا Transformation Phase) سـرعت واکنش ممکن است به وسیله نفوذ کنترل شود که اینگونه واکنـش ها را Control Diffusion می نامند.
مطالعه اکثر پدیده های متالورژیکی بدون آگاهی از نفوذ و قوانین آن امکان پذیر نمی باشد. پدیده هایی همچون، یکنواخت کردن ترکیب شیمیایی (Homogenization) ساختار یک قطعه ریختگی (حذف جدایش) یا همگن کردن، آنیل کردن (Annealing)، کربـوره کـردن فـولاد یـا دی کربـوره شـدن (Carborization) زنـگ زدن فولادهـا، تبلور مجدد و رشد دانه ها و… همگی از جمله پدیـده هـای مبتنـی بـر نفـوذ مـی باشند و به همین دلیل است که تمامی کتابهای متالورژی فیزیکی فصلی تحت عنوان نفوذ دارند.
جزوه درس خواص فیزیکی مواد ۲ (استحاله فازها و دیاگرام های تعادلی) که با نام متالوژی فیزیکی ۲ هم معرفی شده است توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده و با بیش از ۱۸۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه، به تشریح این درس می پردازد. کابران محترم در صورت تمایل می توانند با مراجعه به گروه مهندسی متالوژی با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه درس خواص فیزیکی مواد ۲ (متالوژی فیزیکی ۲)به شرح زیر است:

 • اهمیت نفوذ در متالورژی
 • مکانیزم های اتمی نفوذ
 • معادلات نفوذ (قوانین حاکم بر نفوذ)
 • معادله شار (قانون اول فیک)
 • انرژی اکتیواسیون مهاجرت (نفوذ)
 • دیفوزیون حالت ناپایدار (قانون دوم فیک)
 • حل معادله دیفوزیون
 • هموژن کردن
 • کربوره کردن و دی کربوره کردن فولاد
 • نفوذ از مکانیزم جانشینی
 • نفوذ در خود
 • نفوذ جای خالی
 • دیفوزیون در آلیاژهای جانشینی دوتایی و آزمایش کرکندال
 • روابط دارکن
 • نفوذ در سربالایی
 • نفوذ در طول نابجایی
 • انواع فصل مشترک ها در سیستم های فلزی
 • سرعت جوانه زنی همگن و غیر همگن
 • جوانه زنی در حالت جامد
 • تاثیر تنش در تشکیل جوانه و شکل رسوب
 • ساختمان ویدمن اشتاتن
 • جوانه زنی غیر همگن در حالت جامد
 • جوانه زنی روی مرز دانه
 • آنیل کردن
 • تبلور مجدد
 • رشد دانه
 • معادله سرعت رشد حباب
 • رشد رسوب
 • و…