۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد

جزوه درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد – در علم شیمی در بسیاری از موارد مناسب تر است که بجای جرم، تعداد اتمهـا، مولکولهـا یـا یونهـای درون یک سیستم را بدانیم، و از آنجایی که حتی در اجرام کم تعداد، اتمها یا مولکولها بسیار زیاد اسـت بایستی واحد دیگری تعریف شود تا بیان مقدار ماده با سهولت بیشتری صورت گیرد. این واحد جدید که توسط شیمیدان ها عنوان گردید، مول (mole) نامیده شده و بصورت mol نـشان داده می شود. یک مول از یک ماده حاوی تعداد ذرات (اعم از اتم یا ملکول یا هر ذره دیگر) مساوی تعـداد اتـم هـای موجود در دقیقا ۱۲ گرم کربن ۱۲ می باشد.
جزوه درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۳۷۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه، به تشریح این درس می پردازد. کابران محترم در صورت تمایل می توانند با مراجعه به گروه مهندسی متالوژی با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد به شرح زیر است:

 • برخی تعاریف در شیمی فیزیک
 • بررسی قوانین تجربی گازها
 • قانون بویل
 • قانون شارل – گیلوساک
 • اصل آووگادرو
 • قانون دالتون
 • قانون آماگات
 • قانون گراهام
 • رفتار غیر ایده آل گازها
 • تاثیر افزایش فشار بر انحراف از حالت ایده آل
 • معادله واندروالس
 • رابطه بین معادله واندروالس و معادله ویریال
 • مفاهیم ترمودینامیک و خاصیت ترمومتری
 • محاسبه تبدیل انرژی با استفاده از قانون اول ترمودینامیک
 • معرفی تابع آنتالپی
 • اصول اول و دوم و سوم ترمودینامیک
 • بررسی دو حالت رورسیبل و غیر رورسیبل
 • خصوصیات ماشین های حرارتی
 • توصیف آماری آنتروپی
 • اثر فشار و دما بر تابع G
 • دیاگرام الینگهام (ریچاردسون)
 • بررسی ترمودینامیکی تعادل فاز در سیستم های تک جزئی
 • ترمودینامیک محلول ها و محلول های باقاعده
 • بررسی ترمودینامیکی سیستم های محلول
 • رابطه بین ترکیب شیمیایی لیکوئیدوس و سالیدوس
 • سیستم های دوتایی با ترکیبات استوکیومتری
 • واکنش های شیمیایی حاوی اجزاء در حالت محلول
 • قانون فاز گیبس در مورد سیستم های حاوی واکنش شیمیایی بین اجزاء
 • دیاگرام های پایداری و سیستم های الکتروشیمیایی
 • و…