۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس فلسفه فقه

جزوه درس فلسفه فقه – فلسفه به لحاظ لفظی کلمـه ای اسـت معـرّب از زبـان یونـانی کـه از واژه فیلـو (طرفـدار) و سـوفیا (دانش) به معنی طرفـدار دانـش ترکیـب شـده اسـت و از سـقراط بـه یادگـار مانـده اسـت. او در برابـر سوفیست (دانشمند) که به سوفسطائیان اطلاق می شد و از راه سفسطه و جدل و خطابه، طـرف خـود را مغلوب می کردند، از سر تواضع خود را سوفیـست نخوانـد بلکـه طرفـدار دانـش (فیلوسـوفیا) خوانـد و سپس به پاس از زحمات او و بـه دلیـل عظمـت او در تـاریخ اندیـشه بـشری ایـن واژه (فیلـو سـوفیا) مصطلح شد لکن در طی زمان از نظر معنی دچار تغییراتی شده است.
فقه در لغت به معنی فهم دقیق است که در قرآن به همین معنی استعمال شده است. چنـان کـه در آیه زیر به همان معنی استعمال شده است و نیز به معنی فهم عمیق در تمام مسائل دینی استعمال شده است فلولا نفـر لهم قلوب لا یفقهون بها من کل فرق طه منهم ائفه لیتفقهو فی الدین لینذرو قومهم اذا رجعو الیهم لعللهم یحذرون. در این آیه تفقه در دین به معنی فهم خوب در تمام مسائل دینی استعمال شـده اسـت. و در روایـات نیز به همین معنی آمده است چنانکه در روایتی از امام باقر(ع) آمده است: الکمال کل الکمال التفقه فی الدین الصبر علی النائبه و التقدیر المعیشه، یعنی تمام کمال آدمی در سه چیز است : تفقه در دیـن (فهـم خوب و عمیق در دین) شکیبایی در ناگواریها و اندازهگیری دخل و خرج زندگی.
جزوه درس فلسفه فقه که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۱۸۰ صفحه در قالبPDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس فلسفه فقه به شرح زیر است:

  • فصل اول: فلسفه فقه چیست
  • فصل دوم: تعبد و فقه
  • فصل سوم: همگامی فقه با تحولات زمان
  • فصل چهارم: جنبه های ثابت بشر و احکام دینی
  • فصل پنجم: معرفت دینی در میزان عقل بشری
  • فصل ششم: اختلاف در اجتهاد
  • فصل هفتم: ضرورت ها و محدودیت ها در اجتهاد پویا
  • فصل هشتم: چگونگی تاثیر زمان و مکان بر اجتهاد
  • فصل نهم: بنیان های عقلی و علمی فقه
  • فصل دهم: هدف و غایت علم فقه