۶۵۰۰۰ تومان

دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد یوسف فرجی

دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد – در عصر کنونی، اقتصاد خرد نقش مهمی در تصمیم گیری های تجاری، مدیریتی و بویژه در اینکه چگونه اقتصاد جدید وظایف خود را انجام می دهد، دارد. در حقیقت هدف اصلی از نگارش این کتاب بسط مطالب از طریق ابزارها و اصولی است که برای درک و تجزیه و تحلیل مسائل و موضوعات اقتصاد خرد ضروری می باشد. اگرچه هر روز در زمینه های مختلف اقتصاد از جمله اقتصاد خرد نظریات جدیدی مطرح می شود و این رشته از اقتصاد در حال تغییر و تحول است، اما در این کتاب سعی گردیده است جدیدترین نظریات موجود در این زمینه، نظیر تئوری رفتاری مصرف کننده، تئوری رفتاری تولید کننده، تئوری های بازار، تئوری بازیها و… مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
کتاب پیش رو چاپ ششم و در قالب PDF با ۴۵۲ صفحه در اختیار کاربران قرار میگیرد. کابران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر کتب، جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی کتاب تئوری اقتصاد خرد به شرح زیر است:

 • فصل اول: مقدمه
 • فصل دوم: بازار، تقاضا، عرضه و قیمت تعادلی
 • فصل سوم: کشش ها
 • فصل چهارم: تئوری رفتار مصرف کننده
 • فصل پنجم: تئوری رفتار تولید کننده
 • فصل ششم: تئوری هزینه
 • فصل هفتم: تعیین قیمت در بازار رقابت کامل
 • فصل هشتم: انحصار کامل فروش
 • فصل نهم: رقابت انحصاری و انحصار چند جانبه فروش
 • فصل دهم: تئوری بازیها
 • فصل یازدهم: بازار عوامل تولید(بازار کار)
 • فصل دوازدهم: بازار عوامل تولید(بازار سرمایه)
 • فصل سیزدهم: تعادل عمومی
 • فصل چهاردهم: اقتصاد رفاه