۴۵۰۰۰ تومان

آلوده کننده های میکروبی در صنعت داروسازی

آلوده کننده های میکروبی داروسازی – میکروب ها موجودات ریز تک سلولی هستند که در همه جا وجود داشته و شامل باکتریها، ویروسها، قارچها، آلک ها و تک یاخته ها می شوند. میکربها از گروههای زیادی تشکیل شده که گروهای کمی از میکربها ها بیماری زا و بقیه گروهها مفید میباشند بگونه ایی که انسان بدون حضور این میکرب ها نمیتواند زنده بماند.طبق اطلاعات فارماکوپه آمریکا (USP) حد مجاز شمارش میکربی برای هر میلی لیتر از شربت و قطره ۱۰۰ CFU(میکربهای غیر بیماری زا)میباشد.
فایل پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است در قالب PowerPoint بصورت مفصل و تشریحی به این مقوله مهم می پردازد.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • مقدمه ایی در خصوص میکروبها
 • وظایف آزمایشگاه میکروبی
 • شمارش و شناسایی میکروارگانیسم ها
 • کیفیت فرآورده های دارویی از نظر میکروبی
 • تاثیر هوا در آلودگی میکروبی داروسازی
 • اتاق تمیز چیست؟
 • راه های تولید ذره در اتاق تمیز
 • اصول طبقه بندی اتاق های تمیز
 • استاندارد EU GPM guide
 • تاثیر آب در آلودگی میکروبی داروسازی
 • دلایل آلودگی آب خالص در ورودی ها
 • تاثیر نیروی انسابی در آلودگی میکروبی داروسازی
 • فلور میکروبی طبیعی بدن
 • پوشش پرسنل
 • روش های غیر مستقیم انتقال میکروب ها توسط پرسنل
 • نکات بسیار مهم در رابطه با تمیز کردن و ضد عفونی کردن تولید
 • روپوش مناسب تولید
 • و…