۷۵۰۰۰ تومان

یوتروفیکاسیون و راه کارهای زیست محیطی

علت یوتروفیکاسیون – پدیده غنی شدن آب های سطحی به ویژه در توده های کوچک آب شیرین فرآیندی جهانی است. این پدیده در برخی از مخازن ساخته شده در پشت سد ها نیز دیده شده است. در همه این سیستم ها “یوتروفیکاسیون” یا افزایش مقادیر قابل توجهی از مواد غذائی به ویژه نیترات و فسفات، متعاقباً رشد جامعه گیاهی یا شکوفایی جلبکی را به همراه خواهد داشت. این پدیده عوامل گوناگونی دارد اما علت اصلی یوتروفیکاسیون که باعث رخداد یوتروفیکاسیون یا هوپرورش می شود تخلیه فاضلاب خام یا پساب کشاورزی به حوضه های آبیست. البته در مواردی نیز دیده شده است که عدم تصفیه ثالثیه یا تصفیه پیشرفته (عدم حذف ازت و فسفر) باعث ایجاد این پدیده شده است.
جزوه پیش رو در قالب PowerPoint با ۳۰ اسلاید بصورت تشریحی به این معضل می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی و گروه زیست شناسی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های جزوه علت ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون به شرح ذیل می باشد:

 • مراحل توالی اکوسیستم های آبی
 • تعریف یوتروفیکاسیون
 • حوزه اثر یوتروفیکاسیون در اکوسیستم های آبی
 • وضعیت یوتروفیک در دریاچه ها و مخازن
 • عناصر غذایی مؤثر در پدیده یوتروفیکاسیون
 • مهمترین عناصر محدود کننده رشد برای گیاهان
 • نتایج یوتروف شدن آب
 • ویژگیهای آبهای یوتروف
 • اثرات یوتروفیکاسیون
 • اثراف فیزیکوشیمیایی
 • اثرات بیولوژیکی
 • چهار فاکتور اصلی نقش دارنده در پدیده یوتریفیکاسیون
 • نیتروژن و اثرات
 • فسفر و اثرات
 • انواع یوتروفیکاسیون
 • نکاتی مهم در مورد پدیده یوتروفیکاسیون
 • کنترل اوتریفیکاسیون
 • راه های مقابله با یوتروفیکاسیون
 • و…