۴۴۰۰۰ تومان

جزوه درس فیزیولوژی گیاهان زراعی

جزوه درس فیزیولوژی گیاهان زراعی – اندامهای گیاهی از گروهی از یاخته ها و بافتهای تخصص یافته تشکیل شده اند که وظیفه حمایت، حفاظت، انتقال مواد، ذخیره، متابولیسم و تولید مثل را در گیاه به عهده دارند. در گیاهان یکساله و درختچه ها، پیکره گیاه بر اثر تقسیم، رشد و نمو سلولهای مریستمی که در نوک ساقه ها و ریشه ها قرار دارند ایجاد می شود از سلولهای مریستمی بافتهای اولیه به وجود می آید مانند بشره، عناصر آوندی، مغز. در گیاهان چند ساله بافتهای ثانویه از طریق فعالیت یک لایه زاینده بوجود می آید از این لایه زاینده سلولهای آوند آبکشی و آوند چوبی ثانویه و سلولهای دیگر تولید می شوند که بواسطه رشد ثانویه، قطر ساقه و ریشه افزایش می یابد.
در یک سلول گیاهی، یک بخش سلولی به نام پروتوپلاسم با دیواره سلولی اولیه احاطه می شود. پروتوپلاسم شامل دو قسمت هسته و سیتو پلاسم می باشد. فایل پیش رو در قالب PowerPoint با بیش از ۴۰۰ اسلاید بصورت کاملا مفصل و تشریحی به این مقوله با ارزش می پردازد.

سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

  • فصل اول: سلول
  • فصل دوم: مواد تشکیل دهنده سلولها
  • فصل سوم: آب، یکی از اجزای تشکیل دهنده گیاه
  • فصل چهارم: انتقال
  • فصل پنجم: انتقال ترکیبات آلی
  • فصل ششم: فتوسنتز
  • فصل هفتم: رشد و نمو
  • فصل هشتم: فیزیولوژی بذر
  • فصل نهم: مواد تنظیم کننده رشد گیاهان
  • فصل دهم: آشنایی با چند گیاه زراعی