۶۴۰۰۰ تومان

کتاب صنعت نوشابه سازی

کتاب صنعت نوشابه سازی – ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزی از ﺳﺎﻟﻴﺎن دور و دراز در اﻳﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در دﻫـﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ رﺷﺪ زﻳﺎدی ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اّن را ﻳﻚ رﻗﻴﺐ ﺟﺪی ﺑﺮای رﻗﺒﺎی ﻃﺮاز اول ﺟﻬـﺎن ﻧـﺎم ﺑـﺮد. ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻣﻀﺮرات و ﻓﺎﻳﺪه ﻫﺎی زﻳﺎدی دارد ﻣﺜﻼ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﻲ و اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻟﺮی، ﻣـﺎده ﺑـﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﺎﻗﻲ دارﻧﺪ و اﻓﺮادی ﻛﻪ بیماری قند دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻫـﻢ در ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎ ی رژﻳﻤـﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﺎﻗﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از بیماری ﻗﻨﺪ رﻧـﺞ ﻣـﻲﺑﺮﻧـﺪ ﺿﺮر ﻛﻤﺘﺮی دارد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑـﺮود ﻣـﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮ و ﺟﻬـﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان ﺑﺎﺷﻴﻢ .
کتاب پیش رو که توسط یکی از متخصصین حوزه صنایع غذایی نوشته شده است با بیش از ۵۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم به صنعت نوشابه سازی می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه تغذیه و صنایع غذایی با سایر مقالات، جزوات و کتب این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی کتاب صنعت نوشابه سازی به شرح زیر است:

  • فصل اول: تاریخچه نوشابه سازی
  • فصل دوم: نمایی کلی از کارخانه نوشابه سازی
  • فصل سوم: واحد تصفیه خانه
  • فصل چهارم: واحد شربت سازی
  • فصل پنجم: واحد تولید گاز
  • فصل ششم: واحد تولید بطری PET
  • فصل هفتم: خطوط تولید نوشابه
  • فصل هشتم: آزمایشگاه کنترل کیفی