۶۴۰۰۰ تومان

نگهداری و حمل و نقل پسماندهای پرتوزا

نگهداری و حمل و نقل پسماندهای پرتوزا – پسماند پرتوزا یا زباله اتمی به موادی گفته می شود که حاوی و یا آلوده به مواد پرتوزا در غلظت های بیش از میزان متعارفی که توسط مقامات قانونی تعیین می شود بوده و هیچگونه استفاده بعدی برای آنها در نظر گرفته نشده و رفع آلودگی از آنها اقتصادی و مقرون به صرفه نمی باشد. هدف اصلی از عملیات نگهداری و پسمانداری مواد پرتوزا، جلوگیری از پخش و انتشار اینگونه مواد و ممانعت از آلودگی های هسته ای و تاسیسات، محیط زیست و نهایتا کاهش پرتوگیری های غیر متعارف افراد جامعه، کارکنان مراکز هسته ای و محیط زیست می باشد.
از مهمترین اهداف اصلی مدیریت نگهداری و پسمانداری زباله های پرتوزا می توان به: جلوگیری از پخش و انتشار مواد پرتوزا، ممانعت از ایجاد آلودگی های هسته ای، جلوگیری از آلودگی تاسیسات و محیط زیست و در نهایت کاهش پرتوگیری های غیر متعارف افراد جامعه و کارکنان مراکز هسته ای و محیط زیست، اشاره کرد. برای نیل به اهداف فوق ضروری است اقدامات مختلف علمی و فنی نگهداری و پسمانداری به طریقی انجام پذیرد تا بتوان فعالیت های متنوع هسته ای را در سطحی مطلوب و با کمال اطمینان انجام داد.
جزوه مذکور که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است در قالب PDF با ۲۰ اسلاید بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این موضوع می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات، کتب و مقالات آموزشی مرتبط می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی فایل نگهداری و حمل و نقل پسماندهای پرتوزا به شرح زیر است:

  • تعریف پسماند پرتوزا
  • اهداف مدیریت نگهداری و پسمانداری
  • منابع پسماندهای پرتوزا
  • آمایش پسماندهای پرتوزا
  • دورریزی و دفع نهایی پسماندها
  • انبار نمودن پسماندهای پرتوزا
  • بسته بندی مواد پزتوزا
  • تقسیم بندی بسته ها