۸۴۰۰۰ تومان

کاربرد کروماتوگرافی گازی(GC)در کنترل کیفیت دارو

کاربرد کروماتوگرافی گازی در کنترل کیفیت دارو- تاریخچه ساخت نخستین کروماتوگرافی گازی بر می گردد به سال ۱۹۴۱ که توسط مارتین و سینج پایه گذاری شد البته حدودا ۱۴ سال زمان برد تا در سال ۱۹۵۵ نخستین دستگاه GC به بازار معرفی گردید. اکثر آنالیز های دارویی بر پایه جداسازی separation استوار است اما کروماتوگرافی بر پایه تمایل متفاوت دو یا چند آنالیت بین فاز ساکن و فاز متحرک می باشد. مهمترین قسمت در  GC ستون بوده و جداسازی در ستون که قلب سیستم است اتفاق می افتد و یک جداسازی خوب تنها با انتخاب ستون خوب انجام می شود.
فایل  کروماتوگرافی گازی در کنترل کیفیت دارو یک دوره آموزشی است که در قالب PowerPoint با بیش از ۱۳۰ اسلاید توسط یکی از اساتید برجسته حوزه داروسازی تهیه و تدریس شده است. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه داروسازی با سایر مقالات این حوزه آشنا شوند.

برخی از سرفصل های مهم این دوره آموزشی کاربرد کروماتوگرافی گازی در کیفیت دارو به شرح زیر است:

 • فصل اول: مقدمه
 • تاریخچه
 • انواع کروماتوگرافی
 • تئوری GC، معادله ون دیمتر
 • فاکتور بازداری
 • انتخابی بودن
 • پهن شدن پیک و کارائی ستون
 • معادله ارتفاع صفحات فرضی
 • میزان جریان گاز و سرعت خطی گاز
 • و…
 • فصل دوم: دستگاه کروماتوگرافی گازی
 • سیستم گاز
 • محل تزریق یا انژکتور
 • آون، ستون، دتکتور، سیستم پردازش اطلاعات
 • و…
 • فصل سوم: آنالیزهای کمی و کیفی
 • آنالیز کیفی
 • شناسایی بر اساس زمان بازداری
 • شناسایی یا اسپکتروفتومتر جرمی
 • آنالیز کمی
 • استاندارد خارجی (یک نقطه ای یا منحنی کالیبراسیون)
 • استاندارد داخلی (یک نقطه ای یا منحنی کالیبراسیون)
 • نرمال کردن مساحت و فاکتور پاسخ
 • و…
 • فصل چهارم: ستونهای موئینه
 • فاز ساکن
 • اندیکس قطبیت فاز ساکن
 • ظرفیت پذیرش آنالیت و باردهی (تزریق) بیش از حد نمونه
 • حداقل و حداکثر دمای ستون
 • تراوش فاز ساکن
 • ابعاد، طول و قطر داخلی
 • کاندیشن کردن ستون و نگهداری ستون
 • فصل پنجم: انتخاب ستون و تنظیمات
 • انتخاب فاز ساکن
 • مقدار فاز ساکن
 • زمان آنالیز
 • روش برنامه دهی درجه حرارت
 • فصل ششم: انواع سیستم تزریق
 • تکنیک تزریق
 • انژکتورهای اسپلیت
 • انژکتورهای بدون اسپلیت
 • انژکتورهای روی-ستون
 • فصل هفتم: آشکار سازها
 • دتکتور یونیزه کننده شعله ای
 • دتکتور هدایت گرمایی
 • دتکتور ربایش الکترون
 • دتکتور نیتروژن-فسفر
 • فصل هشتم: کروماتوگرافی گاز – جامد
 • کروماتوگرافی جذب سطحی در ستونهای PLOT
 • ستونهای PLOT آلومینیوم اکساید
 • ستونهای PLOT پلیمرهای متخلخل