۳۳۰۰۰ تومان

کابل بندی فیبر نوری

کابل بندی فیبر نوری – ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎی ﻧـﻮر ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل داده ﻫـﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎرﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ اﯾﻨﭻ ﻗﻄﺮ دارد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺻـﺪﻫﺎ هزار مکالمه ی صوتی را حمل کند. ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺗﺠﺎری ﻇﺮﻓﯿﺖ ۲.۵تا۱۰ گیگابایت در ثانیه را فراهم می ﺳﺎزﻧﺪ. فایل مذکور در قالب PowerPoint با بیش از ۴۰ اسلاید بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این موضوع می پردازد.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر می باشد:

 • Strength member
 • عواملی که باید در طراحی یک کابل فیبر نوری در نظر گرفته شود
 •  فیبر نوری
 • دو ساختار معمول برای کابل فیبر نوری
 • کابل هایی به منظور تسکین تنش
 • اتصالات در فیبرهای نوری
 • راندمان کوپلاژ
 • عدم تطبیق مکانیکی
 • تلفات
 • تکنیک های جوش دادن
 • نتایج
 • و…